Hva tror vi?

Bibel og trosbekjennelser

De Frie Evangeliske Forsamlinger har ingen trosbekjennelse ut over Bibelen, og det er ingen læredokumenter som forplikter noen menigheter, men det vil likevel være beting­elser for at en menighet kan kalle seg en DFEF-menighet.

DFEF har ikke tatt stilling til de viktigste oldkirkelige trosbekjennelser, men vil nok kunne anse disse som tolkninger av Gud Fader, sønnen Jesus Kristus og talsmannen

Den Hellige Ånd. Selv om DFEF ikke han noen utformet troslære, vil i hovedsak de fleste nok si at:

  • Bibelen er eneste lærebok og
  • tro alene er nødvendig for å motta frelsen.
  • Det er forkynnelsen om Jesus Kristus og hans død og oppstandelse som skaper tro hos et menneske

Ettersom DFEF aldri har lagt vekt på for­mell teologisk utdannelse, åpner dette for en individuell tolkning av enkelte skriftsteder, men tolkningene ligger som oftest innenfor de hovedlinjer som ble trukket opp av Nord­quelle og hans nærmeste etterfølgere.

Guds nåde i Jesus Kristus og den tilgivelse som gjennom dette kan bli et menneske til del, har alltid vært det viktigste i forkynn­elsen. De åndelige opplevelser skal komme gjennom en slik forkynnelse. Uansett hvilken bakgrunn et menneske har, vil det være nåde å få hos Jesus. Man anser at det er bare troen på Jesus Kristus som kan frelse et menneske.

Brødsbrytelse

DFEF har tradisjon helt fra den første tiden med åpenhet i brødsbrytelsen (også kalt nattverd). Nordquelle avviste tanken på at man måtte være “medlem av menigheten” for å kunne delta. Måltidet er i dag bare et minne­måltid om Jesu død. Brødet og vinen skal minne om at Jesus døde for oss, og at hans blod renser fra synd, og er derfor åpen for alle troende, også de som ikke er døpt som troende.

Brødsbrytelsen har ikke syndstilgivende (sakramental) virkning for dem som deltar, men man forventer at dersom noen har gjort en synd, så skal den gjøres opp med Gud eller det men­nesket den gjelder før man deltar i handling­en. Vinen kan deles ut som felleskalk eller som særkalk, og brødet er ofte et litt stort rundstykke som brytes, og deltagerne tar selv et lite stykke av brødet.

De siste ting

Innen DFEF har det hele tiden vært lagt vekt på at Jesus skal komme igjen. Det har også vært alminnelig å mene at Jesu gjenkomst er inndelt i to faser. Først skal han komme usynlig for å ta de troende til seg, og deretter skal han komme synlig ned på Oljeberget i Jerusalem for å opprette riket for Israel. Ingen vet dagen eller timen, men man prøver å tolke tegn i tiden for å se om dagen nærmer seg. Troen på at Jesus kommer snart, har alltid vært levende innen DFEF.

Himmel — helvete

Tradisjonen innen DEEF har vært at man skulle bare forkynne Jesus Kristus og hva man har i ham her og nå, og det ble lagt for­holdsvis liten vekt på himmel og helvete i forkynnelsen. Man hadde jo himmelen her, og det var opplevelsen av Kristuslivet her og nå som var viktig. Det har likevel aldri vært tvil om at livet har to utganger: en til him­melen sammen med Jesus og en til fortapelsen